Docs

DeployMetadata

type DeployMetadata = {
compilerMetadata: PreDeployMetadataFetched;
extendedMetadata?: FullPublishMetadata;
};