Docs

PackMetadataOutput

type PackMetadataOutput = z.output<typeof PackMetadataInputSchema>;