PermissionSnapshotOutput

type PermissionSnapshotOutput = z.output<
typeof PermissionSnapshotSchema
>;