ProfileMetadata

type ProfileMetadata = z.infer<typeof ProfileSchemaOutput>;