Docs

ShardedSnapshot

type ShardedSnapshot = {
shardedMerkleInfo: ShardedMerkleTreeInfo;
uri: string;
};