Docs

TokenMetadata

Metadata for a token

type TokenMetadata = z.output<typeof CommonTokenOutputSchema>;