Docs

CreateAsyncStorage

type CreateAsyncStorage = (name: string) => AsyncStorage;