Docs

SyncStorage

type SyncStorage = {
getItem: (key: string) => null | string;
removeItem: (key: string) => void;
setItem: (key: string, value: string) => void;
};