Docs

NFTMetadata

type NFTMetadata = z.output<typeof CommonNFTOutput>;