Docs

QuoteExactOutputParams

Represents the parameters for the "quoteExactOutput" function.

type QuoteExactOutputParams = WithOverrides<{
amountOut: AbiParameterToPrimitiveType<{
name: "amountOut";
type: "uint256";
}>;
path: AbiParameterToPrimitiveType<{ name: "path"; type: "bytes" }>;
}>;