Skip to main content

ExtraPublishMetadata type

Signature:

export type ExtraPublishMetadata = z.input<
typeof ExtraPublishMetadataSchemaInput
>;