Skip to main content

TokenMetadata type

Metadata for a token

Signature:

export type TokenMetadata = z.output<typeof CommonTokenOutputSchema>;