Docs

AsyncStorage

type AsyncStorage = {
getItem: (key: string) => Promise<null | string>;
removeItem: (key: string) => Promise<void>;
setItem: (key: string, value: string) => Promise<void>;
};