Docs

LocalWalletLoadOrCreateOptions

type LocalWalletLoadOrCreateOptions =
| {
password: string;
storage?: AsyncStorage;
strategy: "encryptedJson";
}
| {
storage?: AsyncStorage;
strategy: "privateKey";
};